εἶπεν 
(動詞)他說 he/she/it said
(這是 λέγω 的不定式第三人稱單數)

 例句 
可9:23 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ.
But Jesus said to him. (耶穌對他說)

約12:41 ταῦτα εἶπεν Ἠσαΐας ὅτι εἶδεν τὴν δόξαν αὐτοῦ.
Isaiah said these things because he saw His glory.
(以賽亞說這些話,是因為看見了祂的榮耀)