εἰς 
(介繫詞)acc: into, in, for 進入⋯ (1768)

 例句 
路22:46 ἀναστάντες προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν.
Arise and pray, so that you would not enter into temptation.
(起來禱告,免得入了迷惑)

路5:32 οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.
I have not come to call the righteous but sinners into repentance.
(我不是來召義人、而是召罪人進入悔改)

 更多例句,見《常見的介繫詞》講義