εἰσίν 
(動詞)他們是、存在 they are, exist
(這是 εἰμί 的現在式第三人稱複數)
(參看 現在式直述εἰμί 詞形變化表)

 例句 
約壹5:3 αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ εἰσίν.
His commandments are not hard.
(祂的誡命不是難[守]的)

林前12:4 Διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων εἰσίν, τὸ δὲ αὐτὸ πνεῦμα.
Now there are varieties of gifts, but the same Spirit.
(恩賜有很多種,聖靈卻是同一位)

列為單字的εἰμί詞形:εἰμί, εἶ, ἐστίν, εἰσίν, ἦν