ἐξουσία, ἡ, -ας 
(名詞)權柄、權勢 authority, power (εξουσια-, 102)

 例句 
太28:18 ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.
All authority in heaven and on earth was given to me.
(天上地下所有的權柄、都賜給我了)

徒26:12 τοῦ ἐπιστρέψαι ἀπὸ … τῆς ἐξουσίας τοῦ σατανᾶ ἐπὶ τὸν θεόν.
to turn from the power of Satan onto God. (從撒但權勢下轉向神)

弗1:21 ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος.
far above every ruler and authority and power and dominion.
(遠超過一切執政的、掌權的、有能的、主治的)

 同根字 ἐξουσιάζω