γάρ 
(連接詞)因為 for, then (1041) Postpositive

 例句 
路23:34 πάτερ, ἄφες αὐτοῖς, οὐ γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν.
Father, forgive them, for they do not know what they are doing.
(父啊,赦免他們,因為他們所作的、他們不曉得)

徒8:39 ἐπορεύετο γὰρ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ χαίρων.
Then he began going his way, rejoicing.
(他就歡歡喜喜地上路了)
(注意:有時γάρ並無“因為”的意思,僅引介一個句子)