ἁμαρτία, ἡ, -ίας 
(名詞)罪 sin (αμαρτια-, 173, hamartiology = 罪論)

 例句 
羅6:23 τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος.
For the wages of sin (is) death.
(因為罪的工價乃是死)

可2:7 τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ θεός;
Who is able to forgive sins? (誰能赦罪呢)

 同根字 
ἁμαρτωλός, ἁμαρτάνω, ἁμάρτημα