ὥστε 
(連接詞)以致、這樣 so that, thus (ὡς + τε, 83)

 例句 
約3:16 οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον,
ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν
.
For God so loved the world that he gave his only begotten son.
(神如此愛世人,以致祂將獨生子賜給他們)

太12:12 ὥστε ἔξεστιν τοῖς σάββασιν καλῶς ποιεῖν.
Thus, it is lawful to do good on the Sabbath.
(這樣看來,在安息日作善事是可以的)