οὗτος, αὕτη, τοῦτο 
(指示代名詞)這 this (ουτο/η-, 1388)
(參看詞形變化表)

 例句 
路4:22 οὐχὶ υἱός ἐστιν Ἰωσὴφ οὗτος.
Isn't this Joseph's son? (這不是約瑟的兒子麼)

路15:24 οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησεν.
This son of mine was dead and came-back-to-life.
(我這個兒子是死而復生)

約壹3:16 ἐν τούτῳ ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην.
By this we have come to know love. (我們由此明白了愛)

 同根字 
τοιοῦτος, τοσοῦτος