κύριος, ὁ, -ου 
(名詞)主、主人 lord, master, sir (κυριο-, 717)

 例句 
太4:10 κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις.
You shall worship the lord your God. (當拜主你的神)

可12:9 τί οὖν ποιήσει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος;
What then will the lord of the vineyard do?
(這樣,葡萄園的主人要怎樣辦呢)

約4:19 κύριε, θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ.
Sir, I see that you are a prophet.
(先生,我看出你是一位先知)

 同根字 
κυριεύω, κυριακός