μή 
(否定)not, lest (1042)

 例句 
路8:50 μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευσον.
Do not fear, only believe, and she shall be saved.
(不要怕,只要信)

來13:5 οὐ μή σε ἀνῶ οὐδ᾿ οὐ μή σε ἐγκαταλίπω.
I would never desert you, nor would I ever forsake you.
(我絕不撇下你,也絕不丟棄你)
(片語 οὐ μή 表達強烈否定,“絕不”、“斷不”)