οὐρανός, ὁ, -οῦ 
(名詞)天 heaven, sky (ουρανο-, 273, Uranus = 天神)

 例句 
太5:3 αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
The kingdom of heaven is theirs. (天國是他們的)
(:在猶太人觀念裡,「天」是複數的)

太6:26 ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ.
Look at the birds of the sky. (你們看天空的飛鳥)

 同根字 
οὐράνιος, ἐπουράνιος, οὐρανόθεν