σύ 
(第二人稱代名詞)你 you (singular) (1069)
(參看詞形變化表)

 例句 
約21:15 σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε.
You know that I love you. (祢知道我愛祢)

路7:50 ἡ πίστις σου σέσωκέν σε.
Your faith has saved you. (妳的信救了妳)
(注意:第二人稱代名詞本身沒有性別,性別是來自上下文)