ἀλλά 
(連接詞)但是、而、卻 but, yet, except (638)

 例句 
約3:16 μὴ ἀπόληται ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.
He would not perish but would have eternal life.
(他不至滅亡、反有永生)

林前6:12 Πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει.
All things are lawful to me but not all things are profitable.
(凡事我都可行,但不都有益處)