ἀπό (ἀπ', ἀφ') 
(介繫詞)gen: (away) from 從⋯來、離開⋯ (646)

 例句 
徒9:13 ἤκουσα ἀπὸ πολλῶν περὶ τοῦ ἀνδρὸς τούτου.
I heard from many about this man.
(關於這個人,我從許多人聽說過)

太6:13 μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ
.
Do not bring us into temptation, but deliver us from the evil one.
(不叫我們遇見試探,救我們脫離惡者)
(注意:前後兩半對比「進入」試探與「離開」惡者)

 更多例句,見《常見的介繫詞》講義