διά (δι') 
(介繫詞)⓵ gen: through 經由、藉著; ⓶ acc: on account of 因為 (667, diameter = 直徑)

 例句 
太7:13 Εἰσέλθατε διὰ τῆς στενῆς πύλης.
Enter through the narrow gate. (你們要經由窄門進去)

弗2:8 Τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι διὰ πίστεως.
For by grace you have been saved through faith.
(你們得救是本乎恩、藉著信)

來3:19 οὐκ ἠδυνήθησαν εἰσελθεῖν δι᾿ ἀπιστίαν.
They were not able to enter because of unbelief.
(他們因為不信的緣故、不能進入安息)

 更多例句,見《常見的介繫詞》講義