ἐκ (ἐξ) 
(介繫詞)gen: from, out of 從⋯出來、出於⋯ (914)

 例句 
約10:28 οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός μου.
Not anyone will snatch them away from my hand.
(沒有人能把他們從我手裡奪去)

約8:23 ὑμεῖς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου ἐστέ, ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου.
You are of this world; I am not of this world.
(你們屬這世界,我不屬這世界)

 更多例句,見《常見的介繫詞》講義