ἐπί (ἐπ', ἐφ') 
(介繫詞)gen/dat/acc: on, over 在⋯之上; on the basis of 基於⋯
(890, epidermis = 表皮層 [在真皮層dermis之上的])

 例句 
太6:10 γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.
Let your will happen also on earth, as in heaven.
(願祢的旨意行在地上、如同行在天上)

太24:5 πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου.
For many will come in my name.
(因為將來有好些人冒我的名來)

 更多例句,見《常見的介繫詞》講義