ἵνα 
(連接詞)⓵表達目的或結果:為了、以致 in order that, so that;⓶表達內容:that (663)

 例句 
太1:22 ἵνα πληρωθῇ.
so that it might be fulfilled. (為了[這話]可以應驗)

太7:1 ἵνα μὴ κριθῆτε.
lest you would be judged. (免得你們被論斷)
(:ἵνα+否定詞表達反面的目的或結果,可譯為“以免”、“恐怕”)

約17:3 αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωὴ ἵνα γινώσκωσιν σὲ
This is eternal life, that they would know you…
英文用that表達「內容」,中文呢?  
  1. 用冒號:「這就是永生:認識祢⋯⋯」
  2. 加“就是”:「認識祢⋯⋯,這就是永生」