ὑπέρ 
(介繫詞)⓵ gen: in behalf of 為著; ⓶ acc: above 在⋯之上 (150, hyperbole = 誇張筆法)

 例句 
可9:40 ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ᾿ ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν ἐστιν.
For he who is not against us, is for us.
(不敵擋我們的、就是幫助我們的)

門16 οὐκέτι ὡς δοῦλον ἀλλ᾿ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν.
No longer as a slave, but above a slave, a beloved brother.
(不再是奴僕、乃是高過奴僕、是親愛的兄弟)

 更多例句,見《常見的介繫詞》講義