ὑπό (ὑπ', ὑφ') 
(介繫詞)⓵ gen: by (person) 被; ⓶ acc: under 在⋯之下 (220, hypodermic = 皮下注射)

 例句 
徒4:11 οὗτός ἐστιν ὁ λίθος, ὁ ἐξουθενηθεὶς ὑφ᾿ ὑμῶν τῶν οἰκοδόμων.
This is the stone, the one rejected by you builders.
(這是被你們匠人所棄的石頭)

約1:48 ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε.
While you were under the fig tree, I saw you.
(你在無花果樹底下時,我就看見你了)

 更多例句,見《常見的介繫詞》講義