Ἰωάννης, ὁ, -ου 
(名詞)約翰 John (Ιωαννη-, 135)
(有時拼成 Ἰωάνης;變化方式遵循 προφήτης)

 例句 
可9:2 παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ τὸν Ἰάκωβον καὶ τὸν Ἰωάννην.
Jesus takes along Peter and James and John.
(耶穌帶著彼得、雅各、約翰)

路16:16 Ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται μέχρι Ἰωάννου.
The law and the prophets (were) until John.
(律法和先知、到約翰為止)