μετά (μετ', μεθ') 
(介繫詞)⓵ gen: with (person) 與⋯一起; ⓶ acc: after 在⋯之後 (469)

 例句 
約20:26 Καὶ μεθ᾿ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
καὶ Θωμᾶς μετ᾿ αὐτῶν
.
And after eight days again his disciples were inside
and Thomas with them.
(過了八日,門徒又在屋裡,多馬也和他們同在)
(注意:這句有兩個μετά,前者表達“之後”,後者表達“同在”)

 更多例句,見《常見的介繫詞》講義