ὄχλος, ὁ, -ου 
(名詞)群眾 crowd, multitude (οχλο-, 175, ochlocracy = 暴民政治)

 例句 
路9:18 τίνα με λέγουσιν οἱ ὄχλοι εἶναι;
Whom do the crowds say me to be? (眾人說我是誰)

路5:29 καὶ ἦν ὄχλος πολὺς τελωνῶν.
And there was a great crowd of tax collectors. (有一大群稅吏)

約7:49 ἀλλὰ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τὸν νόμον ἐπάρατοί εἰσιν.
But this crowd, the one not knowing the law, are accursed.
(但這不明白律法的群眾、是被咒詛的)
(:這裡ὄχλος特別指相對於領袖與貴族的平民老百姓)