οἰκία, ἡ, -ας 
(名詞)房子、家 house, home, household (οικια-, 93)

 例句 
太7:24 ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν πέτραν.
who built his house on the rock. (他把房子蓋在磐石上)

約貳10 μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν.
Do not receive him into the home. (不要接他到家裡)

約4:53 ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ ὅλη.
He, and his entire household, believed. (他和他全家都信了)

 同根字 
οἶκος, οἰκέω, κατοικία