οἶκος, ὁ, -ου 
(名詞)房子、家、殿宇 house, home (οικο-, 114)

 例句 
可3:20 Καὶ ἔρχεται εἰς οἶκον.
And he comes into the house. (祂進了屋子)

路2:4 διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου Δαυίδ.
Because he was from the house of David. (因為他是屬大衛家的)

太21:13 ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται.
My house will be called a house of prayer.
(我的殿必稱為禱告的殿)

 同根字 
οἰκία, οἰκέω, οἰκοδομέω, οἰκουμένη, οἰκονόμος, οἰκοδεσπότης