παρά (παρ') 
(介繫詞)⓵ gen: from (the side of) 從⋯之旁; ⓶ dat: beside, with, in the presence of 在⋯之旁;
⓷ acc: alongside of 沿⋯之旁 (194)

 例句 
約8:38 ἃ ἐγὼ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρὶ λαλῶ·
καὶ ὑμεῖς οὖν ἃ ἠκούσατε παρὰ τοῦ πατρὸς ποιεῖτε
.
I am speaking things which I have seen by the side of the Father.
And so you are doing things which you heard from the side of the father.
(我所說的,是在我父那裡看見的;你們所行的,是在你們的父那裡聽見的)
(注意:這句有兩個παρά,前者指出“在父之旁”,後者“從父之旁”;
當然,耶穌的父與對方的父不是同一位)

 更多例句,見《常見的介繫詞》講義