παραβολή, ἡ, -ῆς 
(名詞)比喻 parable (παραβολη-, 50)

 例句 
太13:3 Καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν παραβολαῖς.
And he said many things to them in parables.
(祂用比喻對他們講許多道理)

路4:23 πάντως ἐρεῖτέ μοι τὴν παραβολὴν ταύτην·
ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν
.
Surely you will say to me this proverb: Doctor, heal yourself.
(你們必對我說這諺語:醫生,你醫治自己罷)