πρός 
(介繫詞)acc: to, towards, with 向⋯、往⋯那裡 (700, proselyte =「進猶太教的人」徒二10)

 例句 
約14:6 οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾿ ἐμοῦ.
No one goes to the Father except through me.
(若不藉著我,沒有人能到父那裡去)

林前7:35 τοῦτο δὲ πρὸς τὸ ὑμῶν αὐτῶν σύμφορον λέγω.
But I say this for your own advantage.
(我說這話是為你們的益處)

 更多例句,見《常見的介繫詞》講義