ἀγαπητός, -ή, -όν 
親愛的 beloved (αγαπητο/η-, 61)

 例句 
太3:17 οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός.
This is my beloved son. (這是我的愛子)

羅12:19 μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες, ἀγαπητοί.
Avenging not yourselves, beloved.
(親愛的[弟兄姐妹們],不要自己伸冤)

 同根字 
ἀγάπη, ἀγαπάω