ἀγαθός, -ή, -όν 
好、善的 good (αγαθο/η-, 102, Agatha)
(參看詞形變化表)

 例句 
太7:17 οὕτως πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ.
Thus every good tree brings forth good fruit.
(這樣,凡好樹都結好果子)

徒9:36 αὕτη ἦν πλήρης ἔργων ἀγαθῶν.
This (woman) was full of good works. (她廣行善事)

 同根字 ἀγαθωσύνη