αἰώνιος, -ον 
永恆的 eternal (αιωνιο-, 71) [2-2]
(參看詞形變化表)

 例句 
太25:46 καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον,
οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον
.
And these people will depart to eternal punishment,
but the righteous to eternal life.
(這些人將往永刑裡去,而義人往永生裡去)

 同根字 αἰών