ἀλλήλων 
(代名詞)彼此 one another (αλληλο-, 100, 原型就是所有格複數)

 例句 
徒4:15 συνέβαλλον πρὸς ἀλλήλους.
They began conferring toward one another. (他們彼此商議)

腓2:3 ἀλλὰ τῇ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν.
but in humility regarding one another being better than yourselves.
(你們只要心存謙卑地、互相看別人比自己強)