ἄν 
(質詞)表達不一定、或許、視...而定 contingent (167) Untranslatable
在翻譯上:①不譯 ,②無論⋯ -ever,③加語助詞would等

 例句 
約5:46 εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μωϋσεῖ, ἐπιστεύετε ἂν ἐμοί.
For if you believed in Moses, you would believe in me.
(你們如果信摩西,就會信我)

約4:14 ὃς δ᾿ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος ... οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα,
But whoever would drink out of the water ... will never thirst.
(無論誰喝這水⋯就永遠不渴)
ὃς + ἂν = whoever 無論誰,ὃ + ἂν = whatever 無論什麼,
ὅτε + ἂν = ὅταν = whenever 無論何時,ὅπου + ἂν = wherever 無論何處⋯

徒26:29 εὐξαίμην ἂν τῷ θεῷ.
I would wish to God. (我願向神求)