ἀπεκρίθη 
(動詞)他回答 he/she/it answered
(這是 ἀποκρίνομαι 的不定式第三人稱單數)

 例句 
約20:28 ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὁ κύριός μου καὶ ὁ θεός μου.
Thomas answered and said to him, My Lord and my God.
(多馬回答說,我的主、我的神)

太15:23 ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον.
But He did not answer a word to her.
(祂卻對她一言不答)