ἐάν 
①(連接詞)如果 if; ②(質詞)相當於ἄν (351, a crasis of εἰ + ἄν)

 例句 
約11:40 ἐὰν πιστεύσῃς ὄψῃ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ.
If you would believe, you will see the glory of God.
(妳若信,就必看見神的榮耀)

路9:57 ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ.
I shall follow you wherever you would go.
(祢無論往哪裡去,我要跟從祢)

約3:3 ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.
Unless someone would be born again, he is not able to see the kingdom of God.
(除非重生,任何人不能見神的國)
片語 ἐὰν μή = unless, except (除非)