εἰ 
(連接詞)如果 if; 是否 whether (503)

 例句 
約10:24 εἰ σὺ εἶ ὁ χριστός, εἰπὲ ἡμῖν παρρησίᾳ.
If you are Christ, say to us openly.
(你若是基督,就坦白告訴我們)

約9:25 εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν οὐκ οἶδα.
Whether he is a sinner, I do not know.
(他是個罪人不是、我不知道)