εἰ μή 
(片語)除非、除了 except, unless

 例句 
約19:15 οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα.
We do not have a king except Caesar.
(除了該撒,我們沒有王)

約14:6 οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾿ ἐμοῦ.
No one goes to the Father unless through me.
(除非經由我,沒有人能到父那裡去)