ἐμός, -ή, -όν 
我的 my, mine (εμο/η-, 76)
(形容詞ἐμός,無論什麼位格,意思都是「我的」;
比較代名詞μου,必須是所有格時,意思才是「我的」)

 例句 
約15:9 μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ.
Abide in my love. (你們要常在我的愛裡)

約16:15 πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ ἐμά ἐστιν.
All things whatsoever the Father has are mine.
(凡父所有的一切、都是我的)