ἅγιος, -ία, -ιον 
聖潔的 holy (αγιο/α-, 233, hagiographa = 聖卷)

 例句 
林後13:12 Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν ἁγίῳ φιλήματι.
Greet one another with a holy kiss.
(你們當用聖吻彼此問安)

林後13:13 Ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἅγιοι πάντες.
All the saints greet you. (眾聖徒都問你們安)

 同根字 
ἁγιάζω, ἁγιασμός, ἁγιωσύνη