κακός, -ή, -όν 
惡的、不好的 bad, evil (κακο/η-, 50)

 例句 
太24:48 εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ.
That evil servant would say in his heart. (那惡僕心裡說)

提前6:10 ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία.
The love of money is a root of all evil things. (貪財是萬惡之根)

徒16:28 μηδὲν πράξῃς σεαυτῷ κακόν.
Do nothing bad to yourself. (不要傷害自己)

 同根字 
κακῶς, κακία, κακόω