καλός, -ή, -όν 
美好的 beautiful, good (καλο/η-, 100, calligraphy = 書法)

 例句 
提後4:7 τὸν καλὸν ἀγῶνα ἠγώνισμαι.
I have fought the good fight. (那美好的仗我已經打過了)

可9:5 ῥαββί, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι.
Rabbi, It is good for us to be here. (拉比,我們在這裡真好)

提前3:1 Εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ.
If anyone aspires an office of overseer, he desires a beautiful work.
(人若想要得監督的職分,就是羨慕善工)

 同根字 καλῶς