καθώς 
(連接詞)正如、按照、當⋯時 as, just as (182)

 例句 
林後8:15 καθὼς γέγραπται.
Just as it is written. (如經上所記)

林前15:38 ὁ δὲ θεὸς δίδωσιν αὐτῷ σῶμα καθὼς ἠθέλησεν.
But God gives to it a body just as He wished.
(但神按自己心意給它一個形體)

徒7:17 Καθὼς δὲ ἤγγιζεν ὁ χρόνος τῆς ἐπαγγελίας.
As the time of the promise was drawing near.
(當應許的時候將近時)