μου (ἐμοῦ) 
(代名詞)我的 my (ἐγώ 的所有格單數)
(參看第一人稱代名詞詞形變化表)

 例句 
路22:42 πλὴν μὴ τὸ θέλημά μου ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω.
Yet not my will, but yours be done.
(然而不要我的意思、而是祢的意思成就)

林後6:16 ἔσομαι αὐτῶν θεὸς καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μου λαός.
I shall be their God and they will be my people.
(我要作他們的神,他們要作我的子民)