νεκρός, -ά, -όν 
死的 dead (νεκρο/α-, 128, necrophobia = 對死亡不正常的恐懼)

 例句 
雅2:17 ἐὰν μὴ ἔχῃ ἔργα, νεκρά ἐστιν καθ᾿ ἑαυτήν.
If it would not have works, it is dead according to itself.
(信心若沒有行為就是死的)

羅10:9 ὁ θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν.
God raised him from the dead. (神叫祂從死裡復活)
注意:中文聖經中常譯成「死裡復活」的,
原文並不是從「死亡」中復活,而是從「死人」中起來。

 同根字 
νεκρόω, νέκρωσις