πιστός, -ή, -όν 
信實、可信、相信的 faithful, trustworthy, believing (πιστο/η-, 67)

 例句 
太24:45 Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος;
Who then is the faithful and wise servant?
(誰是忠心有見識的僕人)

提前1:15 πιστὸς ὁ λόγος.
Reliable (is) the word. (這話是可信的)

林後6:15 τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου;
What part (is there) for a believer with an unbeliever?
(信的和不信的有甚麼相干呢)

 同根字 
πιστεύω, πίστις, ἄπιστος