πονηρός, -ά, -όν 
邪惡的 evil, bad (πονηρο/α-, 78)

 例句 
太7:18 οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν.
A good tree is not able to make bad fruits. (好樹不能結壞果子)

約壹5:19 ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται.
The whole world lies in (the power of) the evil one.
(全世界都臥在那惡者[權勢]下)
(:全世界都臥在邪惡中. The whole world lies in wickedness.)

 同根字 πονηρία