τρίτος, -η, -ον 
第三的 third (τριτο/η-, 56) (參看數字表)

 例句 
路24:21 τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει.
[Today] brings the third day.
(現在已經三天了) [亦即,今天是第三天]

林後12:2 ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ.
such a man snatched-away to the third heaven.
(這人被提到第三層天上去)

 同根字 
τρεῖς, τρίς