ἀδελφός, ὁ, -οῦ 
(名詞)兄弟 brother (αδελφο-, 343, Philadelphia = 費城=兄弟之愛)

 例句 
約11:23 ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός σου.
Your brother will rise again. (妳兄弟必再復活)

徒12:17 ἀπαγγείλατε Ἰακώβῳ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς ταῦτα.
Report to James and the brothers these things.
(你們把這些事告訴雅各和眾弟兄)

 同根字 
ἀδελφή, ἀδελφότης, φιλαδελφία, φιλάδελφος