διδάσκαλος, ὁ, -ou 
(名詞)老師 teacher (διδασκαλο-, 59)

 例句 
約13:13 ὑμεῖς φωνεῖτέ με· ὁ διδάσκαλος, καί· ὁ κύριος, καὶ καλῶς λέγετε· εἰμὶ γάρ.
You call me, Teacher, and, Lord, and you say well. For I am.
(你們稱呼我夫子、稱呼我主,你們說的不錯,我本來是)

雅3:1 Μὴ πολλοὶ διδάσκαλοι γίνεσθε, ἀδελφοί μου.
Not many of you should become teachers, my brothers.
(我的弟兄們,你們不要多人作師傅)

 同根字 
διδάσκω, διδαχή, διδασκαλία, διδακτικός, διδακτός