ἐκεῖνος, -η, -ο 
(指示代名詞)那個 that (εκεινο/η-, 265)

 例句 
約3:30 ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι.
It is necessary for that One to increase, but for me to be lessened.
(那位將興旺,我將衰微)
:在這種上下文裡,多數譯本將ἐκεῖνος譯為第三人稱代名詞「他」)

約18:15 ὁ δὲ μαθητὴς ἐκεῖνος ἦν γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ.
Now that disciple was known to the high priest.
(那門徒是大祭司所認識的)